Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Bridge Systems B.V., gevestigd te Rotterdam
(handelsregister: K.v.K. te Rotterdam nr. 24282975)Artikel 1 - Begripsbepaling

1.1 Onder Bridge Systems BV wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de besloten vennootschap Bridge Systems BV, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam.
1.2 Onder koper wordt in deze algemene voorwaarden meebegrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening goederen worden betrokken van Bridge Systems BV.
1.3 Onder goederen wordt verstaan alle artikelen aan de koper verkocht, inclusief vervanging van defecte goederen, documentatie en software producten die voor gebruik door de koper zijn gelicenseerd.
1.4 Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen Bridge Systems BV en de koper betreffende de verkoop van goederen.

Artikel 2 - Algemeen en toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van algemene voorwaarden van de koper van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van goederen.
2.2 Naast deze algemene voorwaarden kan Bridge Systems BV aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
2.3 Algemene voorwaarden en/of bedingen van de koper maken alleen deel uit van een overeenkomst voor zover die voorwaarden en/of bedingen door Bridge Systems BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
2.4 Met het aangaan van de overeenkomst verklaart de koper zich op de hoogte te hebben gesteld van deze algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.
2.5 Een koper, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met Bridge Systems BV heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

Artikel 3 - Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties en brieven, waar ook gepubliceerd en hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
3.2 Tenzij anders vermeld hebben aanbiedingen een standaard geldigheid van dertig dagen.
3.3 Overeenkomsten komen tot stand volgens het thans geldende recht van het Burgerlijk Wetboek. Bridge Systems BV houdt het recht voor de overeenkomst te weigeren zonder opgaaf van redenen.
3.4 Overeenkomsten aangegaan door de koper zijn bindend en kunnen niet door de koper worden herroepen.
3.5 Annulering van een overeenkomst door de koper kan uitsluitend met toestemming van Bridge Systems BV. In dat geval is de koper verschuldigd de door Bridge Systems BV gemaakte directe en indirecte kosten vermeerderd met de winsten over de gehele overeenkomst.

Artikel 4 - Levering, verzending en risico

4.1 Levering geschiedt af standplaats Bridge Systems BV en vervoer van goederen geschiedt steeds voor risico van koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dadelijk na levering draagt de koper het risico voor alle directe of indirecte schade die aan of door de geleverde goederen of onderdelen daarvan ontstaat.
4.2 Indien schriftelijk geen verzendinstructies door de koper zijn vermeld bij aangaan van de overeenkomst is Bridge Systems BV vrij in de wijze van verzending.
4.3 De koper is gehouden bij aflevering de goederen in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de goederen voor rekening en risico van de koper opgeslagen.
4.4 Opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook, geeft koper geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.
4.5 Bridge Systems BV is te allen tijde gerechtigd, voordat levering plaatsvindt, of ten einde levering te kunnen voortzetten, voldoende zekerheid inzake het voldoen van betalingsverplichting te verlangen, en/of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 5 - Betaling

5.1 Betaling geschiedt netto middels storting of overmaking op een door Bridge Systems BV aangewezen bank- of girorekening, binnen tien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Wanneer de koper niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder verdere ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag een bedrag verschuldigd gelijk aan het discontopercentage van de Nederlandsche Bank verhoogd met twee procent, gerekend vanaf de vervaldatum tot en met de dag van betaling.
5.3 Alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden ten minste gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 25,- euro.
5.4 Het is de koper niet toegestaan verrekening toe te passen.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

6.1 De eigendom van de geleverde goederen wordt door Bridge Systems BV uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
6.2 In geval van het niet nakomen van verplichtingen door de koper, kan Bridge Systems BV veertien dagen na schriftelijke melding de geleverde goederen terughalen ten einde met de opbrengst het uitstaande bedrag te verminderen. In verband hiermede verplicht koper zich mee te werken aan de teruglevering van de goederen.
6.3 Bridge Systems BV verschaft overeenkomstig het gestelde onder 6.1 aan de koper de eigendom van de genoemde goederen op het moment dat de koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Bridge Systems BV ten behoeve van andere aanspraken die Bridge Systems BV op de koper heeft. De koper zal op eerste verzoek van Bridge Systems BV zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van 500,- euro voor iedere dag dat de koper hiermee nalatig blijft.
6.4 Goederen of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Bridge Systems BV tot volledige voldoening van al hetgeen Bridge Systems BV van de koper te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

Artikel 7 - Reclames

7.1 Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de goederen c.q. facturen, danwel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de goederen ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Bridge Systems BV kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Bridge Systems BV geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken c.q. facturen als juist erkent.
7.2 Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
7.3 Indien een reclame door Bridge Systems BV gegrond wordt bevonden, heeft Bridge Systems BV het recht te harer keuze:
a) de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
b) het geleverde te vervangen door één of meerdere goederen met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen goederen of onderdelen van goederen aan Bridge Systems BV worden afgegeven;
c) het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het factuurbedrag in zoverre dit reeds door de koper betaald is, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
7.4 De koper dient in een voorkomend geval Bridge Systems BV onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
7.5 Eventuele terugzending van goederen aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. Bridge Systems BV aanvaardt teruggezonden goederen slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze goederen aan het door Bridge Systems BV op te geven adres worden afgeleverd in de staat waarin Bridge Systems BV deze goederen aan de koper afleverde.
7.6 Software waarvan de zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

Artikel 8 - Garantie

8.1 Bridge Systems BV staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten geleverde goederen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
8.2 Op geleverde goederen wordt twaalf maanden garantie verleend. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde software wordt geen garantie gegeven.
8.3 Als garantiebewijs geldt de verstrekte factuur dan wel het verstrekte bewijs van reparatie; de garantietermijn gaat in op moment van datum vermeld op de factuur of bewijs van reparatie.
8.4 Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Bridge Systems BV verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelende garantie - worden voor rekening van Bridge Systems BV zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
8.5 Indien de koper aan Bridge Systems BV opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven goederen niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde goederen ten behoeve van Bridge Systems BV. De koper zal alsdan Bridge Systems BV vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze goederen.
8.6 De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende goederen voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Bridge Systems BV op te geven adres.
8.7 De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
a) indien de koper de goederen heeft verwaarloosd;
b) indien de koper wijzigingen aan goederen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Bridge Systems BV zijn verricht;
c) bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, beschadiging, inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen;
d) indien goederen niet op de gebruikelijke dan wel in de handleiding omschreven wijze zijn gebruikt en onderhouden;
e) indien goederen worden gebruikt met ongeschikte of verkeerde accesoires;
f) indien de koper de goederen op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Bridge Systems BV, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke koper of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
9.2 Onverminderd het vorenstaande is Bridge Systems BV in ieder geval nimmer aansprakelijk:
a) wegens niet, of niet tijdige levering;
b) voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen e.d.;
c) in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 10;
d) indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
e) voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook bevinden in bedrijfsruimten van Bridge Systems BV;
f) voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
g) voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
h) voor schade veroorzaakt door geleverde software;
i) voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische dan wel electronische informatiedragers.
9.3 Indien Bridge Systems BV in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Bridge Systems BV slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
9.4 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Bridge Systems BV nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
9.5 De koper zal Bridge Systems BV vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Bridge Systems BV.
9.6 De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Bridge Systems BV of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 - Niet-toerekenbare tekortkomingen

10.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Bridge Systems BV niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan Bridge Systems BV niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de koper voor Bridge Systems BV als een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht).
10.2 Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Bridge Systems BV alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Bridge Systems BV redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
10.3 Bridge Systems BV heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Bridge Systems BV is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bridge Systems BV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Bridge Systems BV behoudt het recht op betaling van de reeds geleverde goederen.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten tussen Bridge Systems BV en haar kopers is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 De bevoegde rechter binnen het arrondisement van standplaats Bridge Systems BV neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Bridge Systems BV en de koper, tenzij Bridge Systems BV er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.